พระคาถาป้องกันภัยพิบัติโลกมนุษย์ ของหลวงปู่เทพโลกอุดร

หลวงปู่เทพโลกอุดร พระอริยเจ้าผู้ประเสริฐในสมัยโบราณ ที่คอยช่วยเหลือเวไนยสัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน ในการที่จะธำรง รักษา และค้ำจุนพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพระพุทธเจ้า ให้คงอยู่ครบถ้วน๕,๐๐๐ ปี  หลวงปู่มีมหาเมตตาและมหากรุณาต่อมนุษย์โลก จึงได้มอบพระคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้ ซึ่งสามารถช่วยมนุษย์และเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้แคล้วคลาดและปลอดภัยจาก ภัยธรรมชาติต่างๆได้ (ยกเว้นภัยจากบาปกรรมที่ตนเองสร้างไว้) ซึ่งหากสวดและทำสมาธิและแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำ ก็จะเกิดอานิสงส์มาก คือ ทำให้แคล้วคลาดและปลอดภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ภัยจากดิน น้ำ ลม ไฟ และภัยจากพญามารและเสนามารทั้งหลาย ตลอดจนไสยศาสตร์และมนต์ดำต่างๆได้

  (ตั้งนะโม ๓ จบ ก่อนทุกครั้ง)

            ปะโตเมตัง ปะระชิวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

            ทิตะทิวา หะนะปัญทะโล กะสิลา กันลาสะสานะ ลาละติ สังสัง สะหะมะตุ เนมาละขาเล สาวาจา ตะนะสะปุระวา มาละนัง มาละจัง มาละนะ กำมังสา ละ วาโส  อุภิละพุทธะโส นะโม พุทธายะ ทะละ วาหะนะลาโล กะสิลา ทะลาลาลิกา สวัสสะดี ขีโหตุ พาตุเม

 (สวดอย่างน้อย ๓ จบ)

 

ที่มา:

http://www.sujipuli.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539362866