ทศพิธราชธรรม 10 วัฒนธรรม 4
อริยสัจ 4 เบญจศีล 5
พุทธวิธีในลีลาการสอนของครู 6 อคติ 4
อิทธิบาท 4 ธรรมเทศกธรรม 5
คุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สัปปุริสธรรม 7 หลักสิบประการของความเป็นครูดี
อริยวัฑฒิ 5