บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร 10จบ

หัวใจกรรมฐาน
http://dhammaonlinelibrary.com/mp3/05-principlemeditation.mp3

ธรรมะมหัศจรรย์ ตอน...ตั้งจิต อุทิศผล

เจ้ากรรมนายเวรของคุณคือใคร???

principlemeditation

ปฏิบัติกรรมฐานเสร็จแล้ว ให้อุทิศบุญ ขอขมากรรม ดังนี้
1. ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งกรรมฐานนี้ อุทิศให้ บิดา มารดา คุณครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าที่เจ้าทาง เทพยดาที่คุ้มครองตัวข้าพเจ้า สรรพสัตว์ที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียน ทั้งที่ทราบก็ดี ไม่ทราบก็ดี ขอให้เขาพ้นทุกข์ มีความสุขกายสบายใจ อย่าได้มาเบียดเบียน จองเวร อาฆาต พยาบาทแก่กันเลย และจงรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
2. กรรมใด ๆ ที่ข้าพเจ้าประพฤติชั่ว ทางกาย วาจา ใจ ไปล่วงเกินผู้ใดที่ทำให้เกิดอาฆาต พยาบาท มีเวรภัยต่อกันแล้วไซร้ ในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เจริญภาวนา เจริญศีลนี้ ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงเป็นทิพญาณในบุญกุศล อุดหนุนค้ำชูให้ข้าพเจ้านั้น จงพ้นจากเวรภัยทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวร ดวงวิญญาณทั้งหลายนั้น จงมาโมทนาอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้า หากบุญของข้าพเจ้ายังสร้างไม่พอ ก็ขอให้รับรู้ในการกระทำของข้าพเจ้า... 
3. ขออำนาจบารมีคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณพระปัจเจกพระพุทธเจ้า คุณพระอริยเจ้า คุณพระอรหันต์ คุณพระแม่ธรณี คุณเทพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณเจ้าพ่อ เจ้าแม่ คุณความดีในสากลโลก หากข้าพเจ้ามีคู่เวร คู่กรรม คู่อาฆาต พยาบาท ขอคู่เวร คู่กรรม คู่อาฆาตพยาบาท โปรดหยุดจองเวร อาฆาต พยาบาท กับตัวข้าพเจ้า และขอให้ได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้ด้วยเทอญ
4. ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้ หากบิดา มารดา ของข้าพเจ้า ทั้งในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติ มีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ และหากข้าพเจ้าได้กระทำผิดด้วย กาย วาจา ใจ ข้าพเจ้าขอขมากรรมท่าน ขอท่านโปรดได้ให้อโหสิกรรม แก่ตัวข้าพเจ้าด้วยเทอญ และที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ให้ท่านไปเกิดในภพภูมิที่ดี มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป อย่าได้อาฆาต พยาบาท เบียดเบียนกับข้าพเจ้าเลยเทอญ
5. ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ อุทิศแก่ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่เสีย ให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ตระกูลที่ดี ด้วยเทอญ
6. ขอเทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดมาร่วมอนุโมทนาในบุญที่ข้าพเจ้าได้เจริญกรรมฐาน และ ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เจริญจิตภาวนาในครั้งนี้ หากมีดวงจิตดวงวิญญาณใดที่ตกทุกข์ได้ยาก ถูกไฟครอบงำ ขอให้ผลบุญนี้ส่งให้เขาเหล่านั้นไปเกิดในภพภูมิที่ดี ตระกูลที่ดีด้วยเทอญ

หมายเหตุ
1. ต้องทำด้วยความเชื่อ ความศรัทธา ต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และทำด้วยความจริงใจ ตั้งใจ จริงจัง ทำทุกวัน ทำด้วยความเพียร อย่าขาด แล้วอาการที่ว่า จะค่อย ๆ ดีขึ้น ตามต้นทุน บุญวาสนาบารมี
2. ต้องดูต้นทุนบุญที่เราทำด้วย หากต้นทุนเราน้อย เราก็แค่แผ่เมตตา ไม่เช่นนั้น กรรมที่เราแผ่ไปไม่ถึง เจ้ากรรมนายเวร จะเข้ามาสู่คนที่อุทิศผลบุญเอง
3. หากจิตเราตั้งมั่นมาก สงบมาก สติมาก เจริญจิตภาวนาได้ดีแล้ว จะแผ่เมตตา อุทิศผลบุญได้หลายข้อตามกำลังแห่งกรรมฐาน หรือต้นทุนที่เรามี นั่นคือ บุญกุศล
4. ผู้ปฏิบัติกรรมฐาน จะต้องรู้กำลังของตน และแผ่เมตตา หรืออุทิศผลบุญ บางข้อที่เขียนไว้ข้างต้นครับ เมื่อต้นทุนบุญเราไม่ถึง ไม่จำเป็นต้องแผ่เมตตา หรืออุทิศผลบุญ ทุกข้อ