พระพุทธเจ้าเปิดสามโลก

คาถา เปิด สามโลก

พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
โดย สมเด็จโต

นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

พุทธัง อาราธนานัง พระพุทธเจ้าเปิดโลก

ธัมมัง อาราธนานัง พระพุทธเจ้าเปิดโลก

สังฆัง อาราธนานัง พระพุทธเจ้าเปิดโลก

เปิดสามโลกครอบจักรวาลด้วย นโมพุทธายะ

เปิดงาน เปิดโชคลาภ เปิดโชคดี ๆ ทั้งหลาย

นะ เปิดอำนาจ เปิดสิ่งดี ๆ

ทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพระเจ้า ด้วยนะโมพุทธายะ

นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง

ขออำนาจ บารมี ของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อม

บารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี

เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี

ญาณบารมี ญาณบารมีทั้งหลาย

ทุกภพทุกชาติ ของข้าพระเจ้าจงมารวมกัน

ณ บัดนี้ และ

ขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพระเจ้า

เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม ด้วย

นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ