คาถาบูชาพระพุทธญาณ ธรรม รังสี
ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี

(ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ

อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ

โอม ศรี ศรี พรหมรังสี นามะเตโช มหาสัมมะโน

มหาปัญโญ มหาลาโภ มหายะโส สัพพะสิทธิ

ภะวันตุ เม นะโม โพธิสัตโต พรหมรังสี

ชินะ ปัญ ชะ ระ ปะริต ตัง มัง รัก ขะตุ สัพพะทา

ตั้งจิตอธิษฐาน ตามความปรารถนา เทอญ