คาถาบูชาสมเด็จ (โต)

(นะโม 3 จบ)

โอมศรีศรี พรหมรังสี

นามะเตโช มหาสัมมะโณ

มหาปัญโญ มหาลาโภ

มหายะโส สัพพะสิทธิ

ภะวันตุเม นะโม โพธิสัตโต พรหมรังสี

ซ้ำ 3 รอบ

ตั้งจิตอธิษฐานขอพรเทอญ