ไหว้พระเมืองแพร่แหล่งพุทธศาสนาที่สำคัญ

เหนือฝั่งลําน้ำยม นับแต่ ก่อนสมัยสุโขทัยมาแล้ว ปรากฏชุมชนเก่าแก่ชื่อ “พลนคร เวียงโกศัย" เมืองแพล” ที่ สันนิษฐานกันว่า ชาวไทยเขิน ไทยลื้อ จากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเป็นผู้สร้าง เวียงโกศัย ที่หมายถึง ผ้าแพร อีกทั้งยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาที่สำคัญของชาวเมืองเป็นอย่างมาก

วัดหลวง สร้างขึ้น พร้อมกับการสร้างเมืองแพร่ จึงอาจถือว่าเป็นวัดที่มีความ เก่าแก่ที่สุดของเมืองแพร่ก็ได้ สิ่งสําคัญภายในวัด ได้แก่ พระวิหารหลวงพลนคร มี ช่อฟ้าเป็นรูปตัวหงส์ ตัววิหาร ก่ออิฐถือปูนหน้าบันสร้างด้วย ไม้สัก แกะสลักลวดลาย ต่าง ๆ อย่างงดงาม ภายใน วิหารหลวงมีพระพุทธรูปสําคัญ คือ พระเจ้าแสนหลวง ซึ่ง สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้าง เมืองแพร่ และพระเจ้าแสน ทอง สร้างขึ้นโดยเจ้าเมืองแพร่ องค์หนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2457

นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดหลวงยังมีพระธาตุหลวง ไชยช้างค้า ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุที่นํามาจากเมือง หงสาวดี รูปแบบการก่อสร้าง เป็นศิลปะแบบล้านนา รอบ พระธาตุมีซุ้ม 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูป ช่องกลาง ระหว่างซุ้ม ๔ ทิศ มีรูปปั้น ช้างสีขาวครึ่งตัวโผล่จากองค์ พระธาตุนอกจากพระธาตุหลวงไชย ช้างค้าแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่ เก็บรวบรวมข้าวของเก่าแก่ มีค่าของเมืองแพร่ไว้มากมาย

วัดพระนอน เป็นวัดที่มีรูป แบบการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างเชียงแสน สุโขทัย และอยุธยา ตอนปลาย กล่าวคือ อุโบสถ แบบเชียงแสนที่ไม่มีหน้าต่าง แต่ทําเป็นช่องรับแสงแทนซึ่ง ได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัย ส่วนลวดลายที่หน้าบันนั้นเป็นรูปแบบของอยุธยาตอนปลาย ผูกเป็นลายก้านขด มีภาพ รามเกียรติ์ประกอบ ส่วนวิหารนั้นมีรูปแบบการก่อสร้างเช่น เดียวกับอุโบสถ ตกแต่งบริเวณชายคาด้วยไม้ฉลุโดยรอบภายในประดิษฐานพระพุทธ รูปปางสีหไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ยาว 4 เมตร ลงรักปิดทองตลอดทั้งองค์

วัดพระธาตุช่อแฮ ตั้งอยู่บน ยอดดอย ลัวะอ้ายก้อม เล่า กันมาว่า สร้างขึ้นในสมัย พุทธศตวรรษที่ ๑๙ โดยชาว ละว้าชื่อ ขุนลัวะอ้ายก้อมองค์พระธาตุบุด้วยทอง ดอกบวบ เป็นรูปแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบ เชียงแสน สูง ๓๓ เมตร ฐาน สี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 10 เมตร ชื่อ ช่อแฮ นั้นได้มาจาก ผ้าแพรที่ขุนลัวะอ้ายก้อมนํามารองรับพระเกศาที่พระพุทธเจ้าประทานให้ จึงชื่อว่า “ช่อ แพร และเพี้ยนเป็น ช่อแฮ" บ้างว่าได้ชื่อจากผ้าแพรชั้นดี ซึ่งทอมาจากสิบสองปันนา ชาวบ้านนํามาผูกบูชาพระธาตุ ในงานนมัสการพระธาตุจากตีนดอยมีบันไดกว้าง ใหญ่ขึ้นไปนมัสการพระธาตุได้ 2 ทาง ราวบันไดด้านหนึ่ง ทําเป็นรูปสิงห์ อีกด้านหนึ่งทําเป็นรูปมังกรคาบนาค เมื่อขึ้นไปถึงบนลานพระธาตุแล้วจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ

วัดพระธาตุจอมแจ้ง ประวัติ ความเป็นมาของวัดพระธาตุ จอมแจ้งที่ปรากฏในคัมภีร์ โบราณ scr888 ได้กล่าวถึงองค์พระธาตุว่า สร้างเมื่อ จ.ศ. 150 ตรงกับ พ.ศ. 1331 องค์พระธาตุเดิมกว้างด้านละ 10 เมตร สูงจากพื้นถึงยอดฉัตร ๒๙ เมตร ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง ใช้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เดิมเรียกกันว่าพระธาตุจวนแจ้ง ซึ่งตามตํานานเล่ากันมาว่า ด้วยในครั้ง ที่พระพุทธองค์เสด็จมาถึงสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นเวลาจวนสว่างพอดี ต่อมาได้เพี้ยน เป็น จอมแจ้งไป สภาพทั่วไปบริเวณวัดร่มรื่น ด้วยพันธุ์ไม้นานา บริเวณวัด ส่วนหนึ่งยังได้จัดไว้สําหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรมเพื่อศึกษา พระธรรมวินัยด้วยภาษาพื้นเมืองอีกด้วย

วัดจอมสวรรค์ เป็นวัดที่ชาว เลี้ยวซึ่งเข้ามาทํามาหากินอยู่ ในเมืองแพร่ ร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของ พวกตน เดิมชื่อวัดจองเหนือ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ลวดลายแกะสลัก ฉลุอย่างงดงาม ภายในประดับกระจกสีแพรว พราววิจิตรทั้งเพดานและเสา วัดจอมสวรรค์ นอกจากจะ ทรงคุณค่าด้วยรูปแบบและฝีมือการก่อสร้างตัววัดเองแล้ว ภายในยังเป็นที่เก็บรวบรวม โบราณวัตถุล้ำค่า ได้แก่ พระคัมภีร์ปฏิโมกข์” คัมภีร์ เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่สลัก ข้อความลงบน “งาช้าง” โดย นําเอางาช้างมาบดแล้วอัดเป็น แผ่นบาง ๆ เขียนด้วยรักน้ำ เกลี้ยงหรือรักแดงเป็นอักษร พม่าล้วน มี ๑๖ แผ่น เชื่อกันว่านํามาจากประเทศพม่า เมื่อ 400-500 ปีที่แล้ว หลวงพ่อสาน แต่เดิมนั้น พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระ ประธานของวัดแห่งนี้ เป็นพระพุทธรูปสานด้วยไม้ไผ่ แล้วลงรักปิดทอง จึงมีน้ำหนักเบางดงามด้วยฝีมือที่ประณีตบรรจง


แจกฟรี

หนังสือพับ รวมคำสอน
สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต
พรหมรังสี

รวมคำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ดาวน์โหลด pdf
http://dhammaonlinelibrary.com/E-book/bigmonk_learning.pdf
รวมคำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เล่ม 2 ดาวน์โหลด pdf
http://dhammaonlinelibrary.com/E-book/bigmonk2_learning.pdf
รวมคำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เล่ม 3 ดาวน์โหลด pdf
http://dhammaonlinelibrary.com/E-book/bigmonk3_learning.pdf
รวมคำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เล่ม 4 ดาวน์โหลด pdf
http://dhammaonlinelibrary.com/E-book/bigmonk4_learning.pdf
รวมคำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เล่ม 5 ดาวน์โหลด pdf
http://dhammaonlinelibrary.com/E-book/bigmonk5_learning.pdf
รวมคำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เล่ม 6 ดาวน์โหลด pdf
http://dhammaonlinelibrary.com/E-book/bigmonk6_learning.pdf
รวมคำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เล่ม 7 ดาวน์โหลด pdf
http://dhammaonlinelibrary.com/E-book/bigmonk7_learning.pdf
รวมคำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เล่ม 8 ดาวน์โหลด pdf
http://dhammaonlinelibrary.com/E-book/bigmonk8_learning.pdf
รวมคำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เล่ม 9 ดาวน์โหลด pdf
http://dhammaonlinelibrary.com/E-book/bigmonk9_learning.pdf
รวมคำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เล่ม 10 ดาวน์โหลด pdf
http://dhammaonlinelibrary.com/E-book/bigmonk10_learning.pdf
รวมคำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เล่ม 11 ดาวน์โหลด pdf
http://dhammaonlinelibrary.com/E-book/bigmonk11_learning.pdf
รวมคำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เล่ม 12 ดาวน์โหลด pdf
http://dhammaonlinelibrary.com/E-book/bigmonk12_learning.pdf

ผู้ใดสนใจ โอนเงินค่าจัดส่ง 100 บ. ตามบัญชีด้านล่าง (อาจช้าหน่อย เพราะผู้จัดทำ ทำงานส่วนตัว หาเลี้ยงชีพด้วยตนเองครับ)

ธ.กสิกรไทย สาขา ถนนวชิรปราการ ชลบุรี
ชื่อบัญชี นาย พงศักดิ์ จรัสวราวัฒน์
เลขที่ 262-2-10992-6
ประเภท ออมทรัพย์
หรือ
ธ.กรุงเทพ สาขา ชลบุรี
ชื่อบัญชี นาย พงศักดิ์ จรัสวราวัฒน์
เลขที่ 265-4-61338-5
ประเภท ออมทรัพย์
หรือ
ธ.กรุงไทย สาขา ถนนเจตน์จำนง
ชื่อบัญชี นายพงศักดิ์ จรัสวราวัฒน์
เลขที่ 270-0-09807-2
ประเภท ออมทรัพย์

รุ่งเรืองสิโรตม์ (พงศักดิ์ จรัสวราวัฒน์)
824 ก ถ.เจตน์จำนง ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0823624495, 038284886
Lineid: mrpongsak


หมายเหตุ หากใครมีแฟรชไดรฟ์ หรือ Micro SD Card ต้องการเก็บไฟล์ไว้ตลอดกาล เป็นมรดกทางธรรม ส่งมาดูดไฟล์ให้ฟรีครับ
1. ธรรมะมหัศจรรย์ รวมปี 2558 (ความจุ 8 GB)
2. ธรรมะมหัศจรรย์ รวมปี 2559 (ความจุ 16 GB)
3. ธรรมะมหัศจรรย์ รวมคำสอน สมเด็จโต (ความจุ 8 GB)
4. ธรรมะมหัศจรรย์ รวมปี 2560

หรือหากใครอยากเสียเงินก็ได้ แจ้งด้วยนะครับว่าเอาเป็นแฟรชไดรฟ์ หรือ Micro SD Card
(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
1. ธรรมะมหัศจรรย์ รวมปี 2558, 2560 (ความจุ 16 GB)
2. ธรรมะมหัศจรรย์ รวมปี 2559 (ความจุ 16 GB)
3. แฟรชไดรฟ์ 32 GB รวมปี 2558 2559 2560
4. Micro SD Card 32 GB รวมปี 2558 2559 2560